Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού  για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (CPV 33181000-2) (KAE   1311)  για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για περίπου  ένα (1) έτος. Προϋπ. δαπάνης  130.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  69954690ΒΞ-ΙΔΓ} …