Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού (CPV 24962000-5) (KAE 1899), πιθανής προϋπ. δαπάνης 6.772,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%  {πιθανή ποσότητα:  1.625 Kgr & 200 λίτρα }, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΜΗΑ4690ΒΞ-ΧΔΕ} …