Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια  Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος (CPV 38432100-3, Συσκευές ανάλυσης αερίων) (KAE   1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος}   καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.  {Πιθανή ποσότητα : 15.740  τεστ / εξέταση}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  59.861,22 € προ ΦΠΑ ή 68.574,32 € συμπ. Φ.Π.Α. 0, 6% & 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΡ0Γ4690ΒΞ-4ΨΕ } …