Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Εκτέλεση του έργου: Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν., με ανταλλακτικά.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού {Α) για την    Εκτέλεση του έργου  Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν.   (CPV 65122000-0) (KAE 0887), πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%  και Β) Προμήθεια ανταλλακτικών για την Απολύμανση (CPV 44423000-1) (KAE 1439) {πιθανή ποσότητα 76 τεμ.), πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.302,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΕΩ74690ΒΞ-ΑΟ4} …