Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (ΠΛΕΓΜΑΤΑ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια (χειρουργικών μοσχευμάτων, CPV 33184100-4)  ΠΛΕΓΜΑΤΑ   (KAE 1311) {Πιθανή ποσότητα 80 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπ. δαπάνης  4.950,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω2Ν14690ΒΞ-ΒΗ1} …