Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ  (CPV- 39512100-5, Σεντόνια Κλινοστρωμάτων)  (ΚΑΕ 1139) {Πιθανή ποσότητα  830 τεμ., μέτρα, ζεύγη},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  4.444,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   9Π034690ΒΞ-6ΛΟ} …