Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας  χρήσης » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα 33500  τεμ.}. Πιθανής προϋπ. δαπάνης   2.850,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΚΡΛ4690ΒΞ-Ω42} …