Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (CPV 38432000-2) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Δεικτών Καρδιακής Λειτουργίας} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {Πιθανή ποσότητα : 1.400 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής  προϋπ. δαπάνης 21.886,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  για την εκτέλεση όλων  των ζητουμένων εξετάσεων.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ε2ΟΦ4690ΒΞ-Β1Ε } …