Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(CPV 33192000-2, Ιατρικές προμήθειες) (KAE 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  14.499,75 € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα: 30.564  τεμάχια}  για κάλυψη αναγκών περίπου, ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΒΕ74690ΒΞ-9ΣΙ} …