Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΝ (ANTIVIRUS) (180) ΘΕΣΕΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΝ  (ANTIVIRUS), εκατόν ογδόντα (180)  ΘΕΣΕΩΝ (CPV 48761000-0 «Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας»)   (ΚΑΕ 7123) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, καθώς και την εργασία εγκατάστασης του προγράμματος προστασίας ιών (CPV 51611100-9 «Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής»)   (KAE 0439). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  2.232,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   65ΧΨ4690ΒΞ-ΑΒΜ } …