Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για    Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως  (CPV 38434570-2,   Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων) (KAE   1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {Πιθανή ποσότητα: 9840  τεστ}   προϋπ. δαπάνης   8.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΔΣΒ4690ΒΞ-ΠΝ7} …