Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm, Ορθοπεδικό

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Ενός (1)  Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm  Ορθοπεδικό (CPV 33111400-5) «Συσκευές Ακτινοσκόπησης» (KAE  974901Ν). Προϋπ. δαπάνης 85.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΛΦΥ4690ΒΞ-Ε99 } …