Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: «Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο».(CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439),Προϋπολ. δαπάνης  27.988,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: 7ΧΑΜ4690ΒΞ-ΧΞΠ } …