Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση αναλυτών & αναλωσίμων

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2..εφημερίας – εφεδρικός,     Α3..επειγόντων,     Α4..μέτρησης γλυκοζυλιωμένης  αιμοσφαιρίνης) καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  72.223,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),  επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  όλων των ζητουμένων εξετάσεων  της κάθε κατηγορίας και ΟΧΙ στις τιμές ανά εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2} …