Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος (KAE   1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος} καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {Πιθανή ποσότητα: 36000  τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  42.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  όλων των ζητουμένων εξετάσεων  και ΟΧΙ στις τιμές ανά εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΟΤΤ4690ΒΞ-9ΡΑ } …