Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Δεικτών Καρδιακής Λειτουργίας}  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. {Πιθανή ποσότητα: 1.150 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 28.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΝ2Ξ4690ΒΞ-ΦΑ6 }  …