Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  Μ.Ε.Θ. (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα)  (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  51.345,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%,  {πιθανή ποσότητα: 30.406 τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΓ9Φ4690ΒΞ-3ΣΖ} …