Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης VOLUMAT FRESENIUS ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Ζ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων  Υλικών για Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης   VOLUMAT FRESENIUS ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Ζ.  (CPV 33194100-7 , Συσκευές και όργανα έγχυσης) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  59.780,40 € συμπ. ΦΠΑ 24%  {Πιθανή ποσότητα:  8.150  τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΥΕΘ4690ΒΞ-ΤΒΘ} …