Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV 15811100-7,  Ψωμί) (KAE 1511). Προϋπ. δαπάνης  10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%,  {Πιθανή ποσότητα: 5.550  κιλά, 3.500 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   9Φ9Χ4690ΒΞ-ΩΛΒ } …