Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων  Υλικών για Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης  (CPV 33194100-7)(KAE 1311)  { Α. Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης  (VOLUMAT FRESENIUS)  ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου & Β. Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης, με ταυτόχρονη παραχώρηση του απαιτούμενου συνοδού εξοπλισμού – ΑΝΤΛΙΕΣ } (ποσότητα 2.460 Τεμ.), για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους περίπου. Προϋπολ. δαπάνης 20.010,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΕΚΙ54690ΒΞ-ΦΒΡ} …