Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ουροσυλλεκτών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Ουροσυλλεκτών (CPV 33141615-4 «Σάκοι για ούρα») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 3.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα: 23.865 τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   64ΘΝ4690ΒΞ-Κ5Ε} …