Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα (1) περίπου έτος.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια των κάτωθι Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα  (1) περίπου έτος. [ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV 33157000-5), ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ)  (CPV 33181000-2), ΥΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ (CPV 33140000-3), ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΓΑΖΕΣ, ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (CPV 33141114-2)], πιθανή ποσότητα 4.662 τεμ. Προϋπ. δαπάνης   17.785,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΜΧ74690ΒΞ-ΩΜΔ } …