Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

(Ορθή επανάληψη). Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503 (CPV  32354100-0)  (KAE 1741). Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  50.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΜΝΡ4690ΒΞ-0ΗΡ} …