Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων ειδών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου “ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ” προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια : ΒΕΛΟΝΩΝ  διαφόρων ειδών    (CPV 33141321-6  «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ») , (KAE 1311 ) Προϋπολ. δαπάνης  3.058,40 €  συμπ. ΦΠΑ 24%  για κάλυψη αναγκών περίπου   ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ:  Ω6Σ84690ΒΞ-33Κ  } …