Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας των ειδών : α)ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ και β) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια των ειδών α) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV 33141200-2) ) &  β)ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.(CPV 33181520-3) Προϋπολ. δαπάνης  2.044,00  € συμπερ. ΦΠΑ,  για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ:  ΨΔ554690ΒΞ-Α1Υ } …