Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού,  χωρίς ανταλλακτικά (CPV 50532000-3) (ΚΑΕ 0887) α)  των συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης AGFA του Γ.Ν.Ζ. Και β)  των τεσσάρων (4) monitor Nihon Kohden . Προϋπ δαπάνης: 7.130,00 € συμπ. Φ.Π.Α., για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επισκευής – συντήρησης  ανά μηχάνημα – συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΩΔΓ4690ΒΞ-ΙΝΑ } …