Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά, επτά (7) χειρουργικών τραπεζών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   Α) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά,  επτά  (7) χειρουργικών τραπεζών (CPV 50420000-5) (KAE 0887) Πιθανής  δαπάνης  6.286,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, Β) Παροχή  ανταλλακτικών επισκευής των χειρουργικών τραπεζών (CPV 34913000-0) (KAE 1439) Πιθανής  δαπάνης  12.214,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.  Σύνολο δαπάνης  18.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΠ704690ΒΞ-4Η2}…