Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΩΝ   (KAE 1359) {CPV : 24327000-2,  33124131-2,  33696100-6,  33698100-0} Προϋπ. δαπάνης   49.715,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου   ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα: 64.489  τεμ., τεστ, συσκευασίες} με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΑΩ84690ΒΞ-ΨΜΠ}…