Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή υπηρεσιών επισκευής με ανταλλακτικά φορητού ακτινολογικού μηχανήματος SIEMENS POLΥMOBIL PLUS

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   Α) Παροχή υπηρεσιών επισκευής φορητού ακτινολογικού μηχανήματος SIEMENS POLΥMOBIL PLUS  (CPV 50421200-4)    (KAE 0887) Πιθανής  δαπάνης  1.736,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, Β) Παροχή  ανταλλακτικών του παραπάνω μηχανήματος (CPV 34913000-0) (KAE 1439) Πιθανής  δαπάνης  6.064,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.  Σύνολο  δαπάνης  7.800,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%.  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΦΜΚ4690ΒΞ-ΝΣΒ }…