Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA  και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος  VM703 LTF30.  (CPV  50532300-6, Υπηρεσίες Επισκευής Και Συντήρησης Γεννητριών ) (ΚΑΕ  0887)       Προϋπολ. δαπάνης 2.083,20 € συμπερ. Φ.Π.Α  24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΨΧ54690ΒΞ-ΨΩ6}…