Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες για την εναρμόνιση με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου   με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)  και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO) » (CPV:72322000-8, «Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων») (ΚΑΕ 0439), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπολ.  δαπάνης 14.880,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.  24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υλοποίηση του συνόλου του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω1ΔΛ4690ΒΞ-ΨΒΩ } …