Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής  νοσοκομειακών  αποβλήτων» (CPV 90524100-7)  (ΚΑΕ 0846) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους { 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων 2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων 2α)  αποτέφρωση 2β) αποστείρωση }. Προϋπ. δαπάνης   59.994,30 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω3434690ΒΞ-20Θ } …