Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δ.Α.Δ. , για την προμήθεια Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν., του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρ. Δ.Α.Δ. , για την   προμήθεια Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης (CPV 33141620-2) (KAE  9749), για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν., του Γ.Ν. Ζ. Προϋπ. δαπάνης   232.400,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΘΘΡ4690ΒΞ-5ΦΧ}, ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 20PROC007163643}, ΕΣΗΔΗΣ {α/α:  96095}…