Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ανακοίνωση ΑΚΥΡΩΣΗΣ διενέργειας Σ.Δ. για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν.Ζ. με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Ανακοινώνουμε ότι ο Διοικητής  του Γ. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αρίθμ. 4781/18-8-2020, (ΑΔΑ: ΩΡΞΧ4690ΒΞ-36Λ)  απόφασή του ενέκρινε Α)  την ΑΚΥΡΩΣΗ της αρ. πρωτ. 4728/14-8-2020  (ΑΔΑ: Ω1ΔΛ4690ΒΞ-ΨΒΩ & ΑΔΑΜ: 20PROC007185959) διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν.Ζ., για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου   με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)  και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO) » (CPV:72322000-8, «Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων») (ΚΑΕ 0439), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπολ.  δαπάνης 14.880,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.  24%  και Β) την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του,  μετά τον επανέλεγχο  των ζητουμένων προδιαγραφών και της  πιθανής προϋπολογισθείσης  δαπάνης.