Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο (CPV 60161000-4  «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) Προϋπολ. δαπάνης  27.988,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   9ΔΕ14690ΒΞ-ΒΨ4 } …