Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (σεντόνια- υφάσματα), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ειδών ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ {Σεντόνια (CPV 39512100-5) (KAE 1139) Πιθανής δαπάνης  5.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % , Υφάσματα (CPV 19260000-6) (KAE 1529) Πιθανής δαπάνης  2.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %},  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΑΨ14690ΒΞ-ΠΒΦ} …