Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV 79713000-5) (ΚΑΕ 0419) Πιθανής προϋπολ  δαπάνης  28.376,16 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% , για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΨΣΕ4690ΒΞ-ΚΦΧ } …