Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΩΝ   (KAE 1359) {CPV: 24327000-2,  33696100-6,  33698100-0} Προϋπ. δαπάνης  2.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα: 2.484  τεμ., τεστ, συσκευασίες}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΩ6Α4690ΒΞ-ΠΛΩ} …