Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών εστίασης και ειδών καθαριότητας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ειδών εστίασης  (CPV  39221180-2) (ΚΑΕ 1129) και ειδών καθαριότητας (CPV  39224300-1) (ΚΑΕ  1381). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 5.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας 95.565 τεμ), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   9Ι4Ζ4690ΒΞ-ΑΒΤ } …