Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV  79713000-5) (ΚΑΕ 0419). Πιθανής προϋπολ  δαπάνης  28.376,16 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΔΕ94690ΒΞ-ΙΟΡ} …