Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για ανάθεση του έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ των δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν.Ζ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ των τριών (3) δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν.Ζ. Προϋπ. δαπάνης   21.965,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής δαπάνης  για την εκτέλεση και των δυο (2) υπό ανάθεση έργων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 7Χ7Ρ4690ΒΞ-ΑΑ3 } …