Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»  (CPV 64121100-1)» (ΚΑΕ 0831). Προϋπολ. Δαπάνης 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω63Ζ4690ΒΞ-ΠΝΙ } …