Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ απλής & χειρουργικής

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΓΑΖΑΣ απλής & χειρουργικής  (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  9.700,00 € συμπ. ΦΠΑ {Πιθανή ποσότητα: 63000 μέτρα,   25400 τεμ } για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΙΥ54690ΒΞ-Σ9Λ } …