Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών  ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού (CPV 50323000-5) (ΚΑΕ  0419) καθώς και  την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών (CPV 30237000-9) (ΚΑΕ  1439). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 19.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΑΩΜ4690ΒΞ-ΝΩ7} …