Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν.Ζ. με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   Ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου   με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO) » (CPV:72322000-8, Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων) (ΚΑΕ 0439). Προϋπολ.  δαπάνης  14.880,00 € συμπερ. ΦΠΑ  24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ψ9ΣΕ4690ΒΞ-1ΕΡ} …