Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ- ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 22900000-9, ΚΑΕ 1719) και  ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ  (CPV 30192700-8, ΚΑΕ 1261). {Πιθανής ποσότητας 18.296 τεμ.), πιθανής προϋπ. δαπάνης 15.700,00 συμπ. ΦΠΑ 24% , για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΞ8Β4690ΒΞ-1ΥΓ } …