Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»  (CPV 64121100-1)» (ΚΑΕ 0831) , προϋπολ. δαπάνης  3.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  69ΥΡ4690ΒΞ-ΝΙ6} …