Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού (δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού (δίς) Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  διαφόρων (CPV 33141321-6, 33141320-9)  (ΚΑΕ 1311) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης   2.445,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανή  ποσότητα : 196.960 τεμ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   66Ψ64690ΒΞ-Γ78} …