Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (CPV 33141640-8, «παροχέτευση») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 2.850,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα: 274 τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΡΖ84690ΒΞ-132} …