Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, προμήθειας Διαφόρων Υγειονομικών Υλικών, για την προστασία του προσωπικού κατά την αντιμετώπιση περιστατικών από το νέο κορονοϊό

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Διαφόρων Υγειονομικών  Υλικών, για την προστασία του προσωπικού κατά την αντιμετώπιση περιστατικών από το νέο κορονοϊό (CPV 18443000-6, 39518200-8, 18130000-9, 18143000-3, 33199000-1) (ΚΑΕ 131101Ε) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 58.620,00 € συμπ. ΦΠΑ {Πιθανή ποσότητα 36.200 τεμ), για κάλυψη αναγκών περίπου έξι (6) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   65ΖΞ4690ΒΞ-ΣΤ7} …